من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زخمی

یکشنبه 23 مرداد 1390 ساعت 12:01 ق.ظ

تحملش سخت است ولی چاره چیست 
حداقل از خیلی ها که حتی زخمی شدنم رانفهمیده اند بهتری 
نیمه پرش این است که فقط تو جای زخم مرا میدانی
تحمل میکنم ...
.........نمک بپاش

 در گودر دنبال کنید