من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

هرزه

شنبه 22 بهمن 1390 ساعت 10:08 ب.ظ

سرش را میگیرم و روی قلبم میگذارم .
در رویاهای خودش غرق می شود .
 می خواستم دختری را که روبرویمان ایستاده دید بزنم .
سرش مزاحم بود

 در گودر دنبال کنید