من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

به کچا چنین شتابان

یکشنبه 15 مرداد 1391 ساعت 12:14 ق.ظ

خدا هم از تو نمی تواند بُگذرد
به کجا، چنین شتابان

 در گودر دنبال کنید