من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

آدرس خانه دوست

چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 12:05 ق.ظ

از توی کوچه" علی چپ" که خارج شدی، از خر شیطان پیاده شو

چند قدم آنطرفتر سر عقل که آمدی
...خانه دوست آنجاست

 در گودر دنبال کنید