من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دل ببندیم

یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 05:41 ب.ظ

بیا یه معامله کنیم دیگه رها رها نباشیم

من میبندم به شما دل شما هم بیا ببند به من دل 

دیگه بهمون تخته پاره هم نمیگن

 در گودر دنبال کنید