من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

خیانت

یکشنبه 2 آذر 1393 ساعت 04:09 ق.ظ

به تقلاهای زنش برای پوشاندن بدن لختش خیره شده بود.

پرسید: من...نامحرمم؟

غریبه فریاد زد: نه...

ماشه را کشید

ماشه را کشید 

و

. . .

ماشه را کشید

 در گودر دنبال کنید