من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

اتهام

شنبه 5 اردیبهشت 1394 ساعت 07:32 ب.ظ

کسی مرا ندیده 

خیلی وقتست 

و چشمهای تو متهمند 

... به آدم ربایی

 در گودر دنبال کنید