من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بسا کسا که به روز تو آرزومندست

شنبه 2 خرداد 1394 ساعت 12:27 ب.ظ

نگرانی چرا دو دوتای زندگیت 4تا نمیشه.

خوب بود مثل ما انتگرال حل می کردی با احتساب سینوس انحراف معیار از بدبختی

ترسیدی که سر یه دوراهی موندی

خوب بود مثل ما سر چهار راه می موندی با 4تا چراغ چشمک زن 

 در گودر دنبال کنید