من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مازوخیست

دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 08:10 ق.ظ

برای آن که دلم را شکست، هنوز هم...

سَرُدست می شکنم 

مثل اعتیاد است.

مرگی به اختیار خود

 در گودر دنبال کنید